Handelsbetingelser

Bestilling
Varer kan bestilles på følgende måder:
E-handel: www.saebecompagniet.dk
E-mail: webshop@saebecompagniet.dk
Telefon: 70 27 45 45
Fax: 70 27 45 46

Levering
Har Sæbe Compagniet ikke modtaget nogen skriftlig instruks, er Sæbe Compagniet berettiget til efter eget skøn at vælge transportmiddel og transportvej. Forlanges det, at leveringer sker med alternativ transportform, som ekspresforsendelse eller som ilgods, vil meromkostningerne herved blive debiteret. Ved anbrud på kartoner tillægges et gebyr på DKK 15,- pr. anbrud

Omkostninger ved levering:
Ordrer med en ordresum over kr. 1.200,- excl. moms og evt. afgifter leveres fragtfrit.
Ordrer med en ordresum under kr. 1.200,- excl. moms og evt. afgifter pålægges fragtomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 105,00.
Kontantkunder vil få pålagt et efterkravsgebyr.

Paller
Såfremt der ikke udveksles byttepaller ved levering, faktureres disse.

Priser & afgifter
De opgivne priser er baseret på de på tilbudsdagen gældende priser for materialer, lønninger, toldsatser, transportomkostninger, valutakurser og afgifter. Sæbe Compagniet forbeholder sig ret til at regulere priserne tilsvarende, såfremt der sker ændringer i nævnte forhold inden leveringstidspunktet. Udover de anførte priser beregnes moms og afgifter efter gældende regler.

Transportskader
Konstateres der synlige fejl eller skader på den leverede vare, skal dette straks påføres fragtbrevet. Alternativt skal modtagelse af varen nægtes.

Betalingsbetingelser
Såfremt en væsentlig samhandel opnås, kan der aftales oprettelse af konto. Betalingen er da 8 dage fra fakturadatoen. Ved kreditgivning forbeholdes ret til at få købers regnskab til gennemsyn.
Betalingspåmindelse debiteres med kr. 100,-
Ved forsinkelse af betalingen uanset årsag og eventuelt erstatningskrav, beregnes der rente af fakturabeløbet med den til enhver tid i renteloven fastsatte renteregel fra forfaldsdag.
Reklamation over mangler eller forsinket levering berettiger ikke køberen til at tilbageholde betaling, ligesom køber ikke er berettiget til at modregne i eventuelt krav, som Sæbe Compagniet måtte have på køber.

Reklamationer
Reklamation i forbindelse med transportskader skal uden ugrundet ophold ske til Sæbe Compagniets kundeservice. Reklamation i forbindelse med fejlleverede varer, beskadigede varer eller manko i forsendelse skal ske uden ugrundet ophold og senest 8 dage efter forsendelsesdatoen til Sæbe Compagniet. I tilfælde af, at der umiddelbart efter udpakning af leverancer måtte konstateres mangler, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materialet, og disse uden ugrundet ophold meddeles til Sæbe Compagniet umiddelbart efter konstatering, har køber ret til indenfor rimelig tid vederlagsfrit at få manglerne udbedret. Der kan ikke som følge af mangler kræves erstatning for hverken direkte eller indirekte driftstab eller formuetab.

Sæbe Compagniets ansvar omfatter, såfremt intet andet er aftalt, kun mangler, som viser sig inden for 3 måneder fra den dag, varen er blevet leveret. For dele af leverancer, der er udskiftet eller repareret ifølge ovennævnte, påtager Sæbe Compagniet sig de samme forpligtelser for den udskiftede del, som gælder for den oprindelige leverance.

Returvarer
Kurante katalogvarer tages retur i original emballage indenfor 1 måned, dog kun efter forudgående aftale. Returneringer af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med Sæbe Compagniet.
Specielt hjemtagne varer (skaffevarer), fødevarer samt udgåede varer tages ikke retur

Yderligere information
Yderligere information kan fås ved at kontakte vores kontorer eller en af vores konsulenter. Der tages forbehold for senere ændringer af sortiment samt ændringer af afgifter, tryk- og billedfejl.

Forældet browser

Din browser bør altid være opdateret, det giver dig den bedste oplevelse på vores webshop.Check her for nyeste versioner .